Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/39/99 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 maja 1999 r.

Uwzględniono zmiany wniesione

Uchwałą Nr XXVI/166/08

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z 30.12.008 r

S T A T U T

 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie.

 (tekst jednolity)

 Spis treści:

 1. Rozdział I Postanowienia ogólne
 2. Rozdział II Organizacja Domu
 3. Rozdział III Zasady Działania Domu
 4. Rozdział IV Zakres i Poziom Świadczonych Usług
 5. Rozdział V Prawa i Obowiązki Mieszkańca
 6. Rozdział VI Postanowienia Końcowe

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 • 1
 1. Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie zwany dalej „Domem” jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową prowadzoną i finansowaną przez Powiat Jeleniogórski.
 2. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne swoich mieszkańców.
 3. Siedzibą Domu jest wieś Miłków, gmina Podgórzyn.
 • 2

 Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie jest Domem:

 1. stałego pobytu,
 2. posiadającym 102 miejsca,
 3. dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • 3

Dom działa na podstawie :

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2008 r. Nr 115, poz. 728),
 2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
 3. zarządzenia Nr 17/96 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 4 marca 1996r. w sprawie ustalenia statusu prawnego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Miłkowie.
 4. niniejszego statutu.
 5. innych obowiązujących w prowadzeniu Domu aktów prawnych.
 • 4
 1. Dom położony jest na nieruchomości zabudowanej w gminie Podgórzyn w Miłkowie nr 138, w granicach działek nr 376/2, 376/3, 407 i 410 dla których Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr kw – 45452 oraz w Miłkowie nr 165 w granicach działek 355/1 i 355/2, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr kw – 45453.
 • 5
 1. Dom jest zorganizowany w formie jednostki budżetowej.
 2. Dom prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Środki finansowe gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.
 4. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy.

 Rozdział II

 Organizacja Domu

 • 6
 1. Domem kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego działalność.
 2. Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Dyrektor wykonuje wszystkie czynności z zakresu prawa pracy wobec podległych sobie pracowników.
 • 7

Dyrektor organizuje pracę w Domu, a w szczególności:

 1. zapewnia warunki do realizacji zadań Domu,
 2. Inspiruje i kontroluje pracę podległych pracowników,
 3. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Domu.
 • 8

Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:

 1. głównego księgowego,
 2. kierowników działów.
 • 9
 1. W razie nieobecności dyrektora, Domem kieruje osoba przez niego upoważniona.
 2. Główny księgowy kieruje pracą działu księgowości.
 3. Główny księgowy prowadzi gospodarkę finansowo-księgową i rachunkowość Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 10

W Domu tworzy się działy:

 1. dział administracyjno-gospodarczy,
 2. dział finansowo-księgowy,
 3. dział terapeutyczno-opiekuńczy,
 • 11

Kontrolę wewnętrzną Domu sprawuje dyrektor, główny księgowy i kierownicy działów.

 • 12

Szczegółową organizację i działanie Domu określa regulamin organizacyjny nadany przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego.

Rozdział III

Zasady działania Domu

 • 13

Działalność Domu opiera się na następujących zasadach działania:

 1. zasada poszanowania godności, intymności i niezależności mieszkańców oraz ich przekonań religijnych,
 2. zasada troski o rozwój osobowości i w miarę możliwości samodzielności mieszkańców,
 3. zasada zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców,
 4. zasada uwzględnienia fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców przy egzekwowaniu ich obowiązków,
 5. zasada poszanowania prawa do utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym,
 6. zasada rozwijania aktywności mieszkańców, udziału w zajęciach sportowych,
 7. zasada poszanowania prawa do godnego umierania i sprawienia zmarłym pogrzebu zgodnie z wyznaniem i miejscowymi zwyczajami,
 8. zasada poszanowania prawa do posiadania własnych drobnych przedmiotów, środków pieniężnych i miejsca do ich bezpiecznego przechowywania.

Rozdział IV

Zakres i poziom świadczonych usług

 • 14

Dom zapewnia mieszkańcom podstawowy zakres usług:

 1. w zakresie potrzeb bytowych:
 2. miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble, pościel i bieliznę pościelową, sprzęt oraz środki higieny osobistej,
 3. wyżywienie w tym dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,
 4. zapewnienie odzieży, bielizny osobistej i obuwia,
 5. w zakresie usług opiekuńczych:
 6. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych łącznie z karmieniem i ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które same nie mogą wykonać tych czynności,
 7. podnoszenie sprawności fizycznej oraz aktywizowanie mieszkańców w ich codziennym życiu,
 8. udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych wyrobienie dowodów osobistych – pomoc w utrzymaniu kontaktów z sądem opiekuńczym, opiekunami prawnymi oraz kuratorami,
 9. w zakresie wspomagania:
 10. wychowanie i uczenie poprzez nauczanie specjalne,
 11. organizowanie terapii zajęciowej,
 12. zapewnienie korzystania z biblioteki i prasy codziennej,
 13. organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie brania udziału w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych,
 14. umożliwienie kontaktu z duchownymi i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca.
 • 15

Dom świadczy również usługi:

 1. w zakresie potrzeb zdrowotnych zgodnie z przysługującymi uprawnieniami,
 2. w zakresie pobierania nauki przez dzieci i młodzież,
 3. w zakresie rewalidacji i wychowania poprzez doświadczenie życiowe.

Rozdział V

Prawa i obowiązki mieszkańca

 • 16

Mieszkaniec domu ma prawo do:

 1. korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom,
 2. uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,
 3. uzyskiwaniu stosownej pomocy w zapewnieniu ochrony prawnej, w przypadku ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
 4. godnego traktowania,
 5. zgłaszania skarg i wniosków do dyrekcji Domu i do Rady mieszkańców,
 6. uczestniczenia w pracach samorządu,
 7. przyjmowania odwiedzin krewnych, znajomych oraz doświadczenia z ich strony pielęgnacji i opieki,
 8. uzyskiwania wyjaśnień i informacji o regulacji prawnej działalności świadczonych przez dom,
 9. przebywanie poza Domem po uprzednim zawiadomieniu dyrekcji o taki zamiarze, a w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody lekarza,
 10. godnego pochówku zgodnie z wyznaniem i miejscowymi zwyczajami.
 • 17

Obowiązkiem mieszkańca Domu jest:

 1. poszanowanie norm i zasad współżycia społecznego,
 2. dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i wokół siebie,
 3. przestrzeganie norm i zasad współżycia, respektowanie zasady trzeźwości na terenie Domu, zapoznanie się i stosowanie regulaminu przyjętego przez samorząd,
 4. przyczynianie się do tworzenia właściwej atmosfery Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania,
 5. współdziałanie w miarę możliwości z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb,
 6. dbałość o mienie Domu,
 7. ponoszenie opłat za pobyt w Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. przestrzeganie regulaminu Domu oraz innych zarządzeń porządkowych.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 • 18

Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Jeleniogórski.

 • 19

Zmiana statutu może nastąpić w formie właściwej dla jego nadania.