DPS „JUNIOR” w Miłkowie znak sprawy: DPS/ZP/2/2020
NAZWA POSTĘPOWANIA

Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2020 / 2022 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus/A1 w okresie od listopada 2020 r do listopada 2022 r dla Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie, Miłków 138 , 58-535 Miłków.

TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej 209 tys. euro (art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert – do dnia 19.11.2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert – dnia 19.11.2020 r. o godz. 10:15
Miejsce składania ofert:
Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie
Miłków 138, 58-535 Miłków, pawilon 2 (I piętro) sekretariat
Miejsce otwarcia ofert:
Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie
Miłków 138, 58-535 Miłków, pawilon 2 (I piętro) pok. 23

 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR”, Miłków 138, 58-535 Miłków
  Powiat: Jelenia Góra
  Województwo: dolnośląskie
  Numer telefonu: (75) 76 10 227
  Numer faksu: (75) 76 10 227
  Adres strony internetowej: https://www.dpsjunior.pl
  Adres e-mail: przetargi@dpsjunior.pl
  Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.

Adres strony na której umieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
https://www.dpsjunior.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”.
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (podst. prawna: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Pzp).
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ((Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.
2.4. W celu prawidłowego złożenia oferty, Wykonawca winien zapoznać się bardzo Dokładnie ze wszystkimi częściami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są „sukcesywne dostawy paliwa drzewnego – pelletu spełniającego parametry normy jakościowej DIN plus/A1 wraz z załadunkiem, transportem przy użyciu samochodu-autocysterny przystosowanej do transportu pelletu i rozładunkiem pelletu do magazynów za pomocą złącza pneumatycznego, dla potrzeb grzewczych Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie w ilości szacunkowej około 250 ton, w okresie od 20 listopada 2020 r. do 30 listopada 2022 r.
Zamawiający zastrzega, że może nie dokonać zamówienia planowanych w/w ilości pelletu. Dostawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu zamówienia mniejszej ilości pelletu przez Zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień (CPV): 09.11.14.00 – 4 Paliwa drzewne