DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „JUNIOR” W MIŁKOWIE

58-535 Miłków

Ul. Lipowa 18

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO – OPIEKUŃCZEGO

I.       Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym

2. minimum 4 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym

3. znajomość przepisów prawa z zakresu:

a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

b) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

c) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

e) Kodeksu Pracy, a w szczególności przepisy regulujące czas pracy pracowników

f) Kodeksu Postępowania Administracyjnego

4. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych

5. nieposzlakowana opinia

6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

II.    Wymagania dodatkowe:

1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym: socjologiczne, pedagogiczne, praca socjalna, zarządzanie zasobami ludzkimi

2. doświadczenie w pracy w jednostkach pomocy społecznej

3. umiejętność kierowania zespołem

4. łatwość nawiązywania kontaktów z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi

5. kreatywność (inicjatywa w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką nad osobami starszymi)

6. umiejętność podejmowania decyzji

7. sumienności i dyspozycyjność

8. wysoka motywacja do pracy i umiejętności interpersonalne

9. biegła znajomość obsługi komputera

10. rzetelne przestrzeganie zasad etyki zawodowej, uczciwość, sumienność, wyrozumiałość
i życzliwość w stosunku do mieszkańców, personelu oraz osób odwiedzających Dom

11. dyspozycyjność, komunikatywność i organizacja pracy podległego personelu

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. organizacja i kierowanie pracą Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego (T-O)

2. organizacja w zakresie aktywizacji mieszkańców, poprzez dostęp do terapii zajęciowej oraz imprez kulturalnych itp.

3. zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców Domu

4. opracowanie Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca DPS

5. analiza zużycia, planowanie zakupów bielizny pościelowej oraz odzieży dla mieszkańców 

6. organizowanie szkoleń wewnętrznych dla podległego personelu

7. prowadzenie szkoleń stanowiskowych dla nowo przyjętych pracowników do działu terapeutyczno – opiekuńczego

8. przygotowywanie i wprowadzanie nowych procedur i instrukcji celem ulepszenia funkcjonowania Domu

9. sporządzanie miesięcznych harmonogramów pracy, w tym kontrola czasu pracy podległego personelu

10. nadzór i kontrola nad poziomem i organizacją podległego personelu

11. kontrolowanie prac związanych z utrzymaniem czystości w Domu

12. sporządzanie sprawozdań z pracy Działu

13. współpraca z innymi zespołami i stanowiskami pracy w realizacji wykonywanych zadań

14. inne zadania mające na celu zapewnienie wszechstronnej opieki i pomocy wszystkim mieszkańcom Domu

 1. IV.  Warunki pracy:

1. nazwa stanowiska pracy: Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego 

2. miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, 58-535 Miłków,

ul. Lipowa 18

3. zależność służbowa – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie

4. czas pracy: pełny etat – praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

5. praca na stanowisku samodzielnym, kierowniczym, wymaga dyspozycyjności

6. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych

7. przewiduje się możliwość zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony.
W przypadku zatrudnienia na czas określony dopuszcza się możliwość zatrudnienia
na kolejny czas określony lub czas nieokreślony, bez przeprowadzenia kolejnego konkursu.

 1. V.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. list motywacyjny,

2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających wymagany staż pracy (doświadczenie zawodowe),

5. kserokopia dyplomu, świadectwa potwierdzającego wykształcenie,

6.kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

11. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku

Wymagane dokumenty: oświadczenia, list motywacyjny, CV (życiorys) i kwestionariusz osobowy muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane przez kandydata. Kserokopie pozostałych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez umieszczenie na każdej stronie adnotacji „za zgodność z oryginałem” wraz z własnoręcznym podpisem kandydata. Brak wymaganego podpisu kandydata dyskwalifikuje ofertę z dalszej procedury naboru.

VI. Termin i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numeru telefonu do korespondencji z dopiskiem

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” –  Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego  
i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia  03.06.2022  godz. 1500

pod adresem:  Dom Pomocy Społecznej w Mikowie, 58-535 Miłków, Ul. Lipowa 18

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do DPS),
nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  75 76 10 227

.     


Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, zatrudni osobę na stanowisko opiekuna. Jesteśmy placówką, która istnieje od 1 stycznia 1967 roku. Jesteśmy samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej przez Powiat Karkonoski.

Jeżeli szukasz stabilnej, dobrze płatnej pracy, z elastycznym grafikiem – to właśnie ta oferta jest dla Ciebie!

Szukamy osób empatycznych, otwartych, z wykształceniem co najmniej średnim.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie,
 • „wczasy pod gruszą”
 • nagrody jubileuszowe,
 • premię roczną,
 • paczki dla dzieci,
 • elastyczny czas pracy.

Zainteresowane osoby prosimy złożenie o CV poniżej podany na adres e-mail lub kontakt pod numerem telefonu 75 76 10 227.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami .

Prosimy o zamieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z RODO: ’’Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”


Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, zatrudni osobę na stanowisko pokojowa. Jesteśmy placówką, która istnieje od 1 stycznia 1967 roku. Jesteśmy samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej przez Powiat Karkonoski.

Jeżeli szukasz stabilnej, dobrze płatnej pracy, z elastycznym grafikiem – to właśnie ta oferta jest dla Ciebie!

Szukamy osób empatycznych, otwartych, z wykształceniem co najmniej podstawowym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • stabilne zatrudnienie,
 • „wczasy pod gruszą”
 • nagrody jubileuszowe,
 • premię roczną,
 • paczki dla dzieci,
 • elastyczny czas pracy.

Zainteresowane osoby prosimy złożenie o CV poniżej podany na adres e-mail lub kontakt pod numerem telefonu 75 76 10 227.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami .

Prosimy o zamieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z RODO: ’’Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”