Plany działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na okres do 31.12.2021 r.
  W zakresie ogólnym      
Lp Nazwa działania Koszt w zł Termin realizacji Uwagi
1. Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   na bieżąco
2. Opracowanie katalogu stanowisk pracy, na których można zatrudnić osoby niepełnosprawne uwzględniających obecne możliwości techniczne podmiotu   brak
  1) w zakresie dostępności cyfrowej
a) wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
     
Lp Nazwa działania Koszt w zł Termin realizacji Uwagi
1. Wykonanie walidacji strony internetowej   01.04.2021 r.
2. Praca nad dostępnością strony internetowej 3 000 zł 20.12.2021 r.  
3. Opracowanie Deklaracji dostępności oraz opublikowanie jej na stronie internetowej podmiotu   20.12.2021 r.
  2) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
     
Lp Nazwa działania Koszt w zł Termin realizacji Uwagi
1. Szkolenie dla kierownictwa z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami brak na bieżąco  
2. Szkolenie dla wyznaczonych pracowników z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami brak 01.05.2021 r.  
3. Pracownik socjalny / umiejętność posługiwania się językiem migowym  (PJM) w ramach stanowiska 01.03.2021 r.  
4. Trening obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami dla asystentów brak  
  3) w zakresie dostępności architektonicznej:
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;
     
Lp Nazwa działania Koszt w zł Termin realizacji Uwagi
1. Audyt architektoniczny uwzględniający zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach stanowiska 01.12.2021 r. Koordynator
2. Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na terenie obiektu 400 zł 01.05.2021 r.  
3. Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych 1 050 zł 01.06.2021 r.  
a) zakup i umiejscowienie znaku D18a T29 Parking dla niepełnosprawnych wraz ze słupem,
b) wykonanie malowania: miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych P-24
4. Wyznaczenie dróg komunikacji wewnątrz budynków dla osób niepełnosprawnych brak 01.09.2021 r.  
5. Oznakowanie dróg komunikacji wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych 500 01.09.2021 r.  
6. Koncepcja wyznaczenia pomieszczeń na potrzeby toalety dla osób niepełnosprawnych brak 01.09.2021 r.
7. Wyznaczenie miejsca obsługi osób ze szczególnymi potrzebami brak 01.09.2021 r.  
8. Przygotowanie informacji o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny  750 zł 01.09.2021 r.
9. Analiza instrukcji bezpieczeństwa pod kątem dostępności w ramach stanowiska 01.12.2021 r. Koordynator