Regulamin organizacyjny

Dom Pomocy Społecznej Junior

w Miłkowie

Miłków – Październik – 2008 rok

§ 1

         Regulamin określa szczegółowy zakres zadań oraz szczegółowe zasady działania Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie

§ 2

         Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu jest mowa o:

1.     Staroście, zarządzie, radzie powiatu – należy przez to rozumieć Starostę Jeleniogórskiego, Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego, Radę Powiatu Jeleniogórskiego,

2.     Domu – należy przez to rozumieć Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie,

3.  Dyrektorze Domu – należy przez to rozumieć Dyrektora Domu Pomocy

Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie,

4.   Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie.

§ 3

         Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną powiatu jeleniogórskiego.

§ 4

1.Dom jest zorganizowany w formie jednostki budżetowej, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

2.Funkcjonowanie Domu regulują następujące przepisy:

–         ustawa z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 )

–         ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104Wraz z późniejszymi zmianami)

–         ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 1994r. Nr 79,poz.694 wraz z późniejszymi zmianami)

–         rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 217,poz. 1837)

–         Statutu Domu Pomocy Społecznej “Junior” w Miłkowie

–         niniejszego regulaminu

§ 5

Dom jest przeznaczony dla 102 mieszkańców na pobyt stały, w tym:

–         dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 36 miejsc

–         dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – 66 miejsc

§ 6

         Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, wolność i intymność, umożliwia rozwój osobowości ,a także przy uwzględnieniu stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności – samodzielność.

§ 7

1.       Przyjęcie mieszkańca następuje na podstawie decyzji o skierowaniu i odpłatności wydanej przez organ gminy właściwy dla osoby kierowanej do Domu.

2.       Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje Starosta prowadzący Dom.

3.       Przed przyjęciem osoby do Domu pracownik socjalny Domu ustala aktualną sytuację socjalno – bytową tej osoby w jej miejscu zamieszkania lub pobytu współdziałając w tym zakresie, w razie potrzeby, z właściwym dla miejsca zamieszkania lub pobytu ośrodkiem pomocy społecznej.

W szczególności zbierane są informacje dotyczące potrzeb, zachowań, postaw i nawyków.

4.       Ustalenia o których mowa w ust. 1 oraz poczynione w wyniku rozmów z osobą przyjętą do Domu lub jej opiekunem prawnym lub faktycznym służą do przyjęcia planu działań adaptacyjnych mieszkańca do warunków Domu.

5.       Pracownik socjalny udziela informacji o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu oraz zapoznaje mieszkańca z miejscem zamieszkania, innymi mieszkańcami pokojów sypialnych, a także, w pierwszych dniach pobytu, pomaga w praktycznym poznaniu zasad funkcjonowania Domu, z których mieszkaniec ma prawo korzystać.

§ 8

         Dom świadczy podstawowe usługi w zakresie potrzeb bytowych mieszkańców zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie oraz utrzymanie czystości zgodnie z obowiązującym standardem podstawowych usług określonym przez właściwego Ministra.

§ 9

         Dom świadczy usługi opiekuńcze i wspomagające polegające na:

1) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

2) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

3) umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,

4) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

5) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,

6) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości, w tym ewentualnie podjęcia pracy,

7) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

8) pokryciu, w miarę możliwości finansowych Domu, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty codziennego użytku,

9) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji w tych sprawach,

10) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

§ 10

         Realizację usług, o których mowa w § 8 Dom zapewnia w szczególności poprzez:

1) organizację terapii zajęciowej w warsztatach terapii zajęciowej, pracowniach terapii lub w otoczeniu Domu,

2) stworzenie możliwości korzystania przez mieszkańców z biblioteki i prasy codziennej oraz innych środków masowego przekazu,

3) stworzenie możliwości zapoznania się z przepisami dotyczącymi Domu, w tym również z udziałem prawnika,

4) organizację świąt, uroczystości okazjonalnych ,

5) zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych,sportowych i turystycznych w tym z udziałem mieszkańców innych domów ,

6) umożliwienie korzystania z kaplicy na terenie Domu i stworzenie możliwości  kontaktu z kapłanem w domu oraz udziału w praktykach religijnych,

7) nieograniczony kontakt z dyrektorem Domu w dniu i godzinach wyznaczonych i podanych do wiadomości mieszkańców,

8) sprawienie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego i – w ramach możliwości – przy wykonaniu ostatniej woli zmarłego.

§ 11

1.        W Domu działają zespoły terapeutyczno – opiekuńcze składające się z pracowników Domu do których należy opracowanie indywidualnego planu wspierania mieszkańca oraz wspólnej z mieszkańcem jego realizacji.

Plan ten jest opracowywany z udziałem mieszkańca, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca.

2.        Działania wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca koordynuje pracownik Domu, zwany pracownikiem pierwszego kontaktu wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan jego zdrowia.

3.        Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno – opiekuńczych.

§ 12

1.  Mieszkaniec Domu nie ponosi opłaty za pobyt w Domu w razie nieobecności nie przekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym. Za małoletniego mieszkańca nie wnosi się opłaty w okresie jego nieobecności nieprzekraczającej 70 dni w roku kalendarzowym. 

2.  Obowiązkiem mieszkańca Domu jest w szczególności:

1) dbanie, w miarę swoich możliwości, o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i wokół siebie,

2) przestrzeganie norm i zasad współżycia oraz zarządzeń porządkowych,

3) współdziałanie, w miarę swoich możliwości, z personelem Domu w zaspokajaniu swoich potrzeb,

4) dbałość o mienie Domu,

5) przyczynianie się do dobrej atmosfery Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania.

§ 13

1.        Domem kieruje Dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego i kierowników działów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach.

2.        Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go na zewnątrz.

3.        Dyrektor wykonuje wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

4.        W razie nieobecności Dyrektora, Domem kieruje osoba przez niego upoważniona.

§ 14

         W Domu funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1.     Dział administracyjno – gospodarczy, w skład którego wchodzą:

– administrator – kierownik administracyjno-gospodarczy

– magazynier

– kucharka

– pomoce kuchenne

– kierowca – zaopatrzeniowiec

– kierowca – konserwator

– konserwatorzy

2.     Dział finansowy, w skład którego wchodzą:

– główny księgowy – kierownik działu

– starsza księgowa

– księgowa -kasjer

3.  Dział terapeutyczno-opiekuńczy składający się z:

3.1.     Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,w skład którego wchodzą:

– kierownik zespołu terapeutyczno – opiekuńczego

– psycholog

– pracownik socjalny

– fizjoterapeuta

– terapeuta zajęciowy

– instruktor kulturalno-oświatowy

– dietetyk

– opiekun

– pokojowa

3.2.     Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, w skład którego wchodzą:

– kierownik zespołu terapeutyczno – opiekuńczego

– psycholog

– pracownik socjalny

– fizjoterapeuta

– terapeuta zajęciowy

– instruktor kulturalno-oświatowy

– dietetyk

– opiekun

– pokojowa

§ 15

1.     Poza działami funkcjonują w domu samodzielne stanowiska pracy:

–         Starszy referent d/s kadr i sekretariatu

2.     Zadania dla pracownika na stanowisku samodzielnym określa  indywidualny zakres czynności.

   §  16

1.        Szczegółową organizację Domu przestawia Schemat Organizacyjny, stanowiący załącznik do regulaminu.

§ 17

1.        Działami kierują kierownicy działów.

2.        Jeżeli kierownik działu nie może pełnić obowiązków, jego uprawnienia i obowiązki wykonuje pracownik upoważniony przez kierownika działu lub pracownik wyznaczony przez dyrektora domu.

§ 18

1.        Zadania Domu wykonują działy i stanowiska samodzielne stosownie do ich zakresu działań.

2.        Zadania działu wykonują pracownicy stosownie do ich zakresów czynności ustalonych indywidualnie przez kierowników działów.

§ 19

Do podstawowych zadań działu administracyjno – gospodarczego należy:

1) administrowanie praca kuchni,

2) zaopatrzenie Domu w niezbędne wyposażenie, zarówno dla działalności podstawowej jak i jego mieszkańców ,

3) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

4) zapewnienie sprawności urządzeń Domu i bezpiecznego stanu obiektów budowlanych,

5) prowadzenie wewnętrznej obsługi administracyjnej Domu,

6) gospodarowanie urządzeniami technicznymi w obrębie obiektów należących do Domu oraz gospodarowanie terenami zielonymi,

7) obsługa Domu w zakresie zamówień publicznych,

8) administrowanie bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych.

§ 20

Do podstawowych zadań działu finansowego należy:

1) opracowanie projektu budżetu i planów finansowych,

2) bilansowanie potrzeb Domu z planem wydatków,

3) analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie,

4) prowadzenie obsługi księgowej i kasowej,

5) kontrola gospodarki magazynowej, wyposażenia i majątku Domu,

6) prowadzenie sprawozdawczości finansowo – księgowej,

7) współpraca z bankami, urzędami skarbowymi, zakładami ubezpieczeń i skarbnikiem Powiatu Jeleniogórskiego,

8) zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych mieszkańców.

§ 21

Do podstawowych zadań działu terapeutyczno – opiekuńczego należy:

1) opracowanie programów metodycznych dla działalności podstawowej Domu,

2) opracowanie planów wychowawczo – rehabilitacyjnych dla pracy w zespołach wychowawczych,

3) pomoc psychologiczna dla mieszkańców,

4) prowadzenie pracy socjalnej,

5) ustalanie odpowiedniej diety,zgodnie z potrzebami zdrowotnymi mieszkańca,

6) opracowanie indywidualnych programów w ramach zespołów terapeutyczno – opiekuńczych,

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej indywidualnych ocen pracowników działalności podstawowej – kierowników zespołów, instruktorów, oraz personelu opiekuńczo – wychowawczego,

8) organizowanie szkolenia merytorycznego dla podległego personelu,

9) kontrola pracy w zespołach wychowawczo – rehabilitacyjnych oraz na indywidualnych stanowiskach pracy,

10) podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców i ich aktywizowanie w życiu codziennym,

11) rozwój osobowości i samodzielności poprzez organizowanie terapii,

12) umożliwienie mieszkańcom Domu udziału w praktykach religijnych

13) zapewnienie opieki pielęgnacyjnej, polegającej również na pomocy w podstawowych czynnościach życiowych łącznie z karmieniem, myciem, ubieraniem osób, które nie mogą same wykonać tych czynności,

14) pomoc w utrzymaniu porządku w rzeczach osobistych i w otoczeniu mieszkańca.

§ 22

         Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przewidzianych w przepisach o świadczeniach publicznych opieki zdrowotnej finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 23

1.     Dyrektor Domu, kierownicy działów oraz wszyscy zatrudnieni winni dbać o kształtowanie właściwej atmosfery i zachowanie prawidłowej relacji na styku pracownik – mieszkaniec Domu, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, życzliwości, wyrozumienia oraz poszanowania godności, szacunku i zaufania.

2.     Pracownicy są odpowiedzialni za funkcjonowanie Domu jako całości. Niezwłocznie reagują w przypadkach kradzieży, awarii urządzeń, pożarach, chorobach mieszkańców i samowolnych ich oddaleniach.

§ 24

1.       Skargi i wnioski rejestruje się w „rejestrze skarg i wniosków” prowadzonym przez sekretariat dyrektora Domu.

2.       Dyrektor Domu przyjmuje skargi mieszkańców i innych zainteresowanych co najmniej raz w tygodniu.

§ 25

         Zmiany treści Regulaminu wymagają formy właściwej dla jego uchwalenia.

§ 26

         Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego.