Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie istnieje od 1 stycznia 1967 roku, jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzoną w formie jednostki budżetowej przez Powiat Karkonoski. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego uzyskał stały wpis do wojewódzkiego rejestru domów.

Dom przeznaczony jest:

dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyźni) – 66 miejsc,

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – 36 miejsc

Mieszkańcy Domu to osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu od umiarkowanego do głębokiego oraz dodatkowo dotknięte takimi schorzeniami jak autyzm, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, wodogłowia, niepełnosprawność ruchowa różnego stopnia, niewidzenie oraz zespół schizofrenopodobny.

W Domu przebywa 102 mieszkańców (najmłodszy ma 11 lat a najstarszy 57 lat).

Średni miesięczny koszt utrzymania: w 2021r. – 4 789,26 zł

Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę (mieszkanie i wyżywienie) przez cały rok oraz umożliwia zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, rehabilitacyjnych, społecznych, religijnych i edukacyjnych. Mieszkańcy mają zapewnione cztery posiłki dziennie, w tym dietetyczne w zależności od schorzenia oraz zaleceń lekarzy.

W Domu zatrudnionych jest 70 osób na pełnych etatach oraz dwie osoby (pielęgniarki)w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dom korzysta również z pracowników kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach EFS na staże oraz przygotowanie zawodowe. Ponad to w Domu usługi świadczą pielęgniarki w ramach NZOZ .

Dom zatrudnia między innymi opiekunów, pokojowe, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, psychologa, dietetyka.

Dom przystosowany jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych, pokoje urządza się w miarę możliwości zgodnie z sugestiami mieszkańca. Łazienki i pomieszczenia sanitarne wyposażono w niezbędne uchwyty ułatwiające korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym.

Mieszkańcy domu uczestniczą czynnie w szeregu imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych a w zależności od swojego stopnia sprawności, czynnie uprawiają sport w ramach sekcji Olimpiad Specjalnych “Liczyrzepa” działającej w DPS “Junior”.