Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie

Protokół z rozstrzygnięcia w sprawie Remontu Łazienek grupy 5 i 6

Dom Pomocy Społecznej “JUNIOR” w Miłkowie zaprasza do składnia ofert

na:

Remont Łazienek 5 i 6 w DPS „JUNIOR” w Miłkowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie zamawiającego https://www.dpsjunior.pl

Termin składania ofert           14.09.2021 r. do godz. 1100

Miejsce składania ofert:        bezpośrednio na sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

“OFERTA na remont łazienek 5 i 6 w DPS “JUNIOR” w Miłkowie”

  Dom Pomocy Społecznej Junior

  Miłków 138

  58-535 Miłków                                             

Zatwierdzam, dnia 30.08.2021 r.

Ewa Piotrkowska

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie

!!! – Dokumentacja techniczna !!!

!!! – Formularz Oferty – !!!

————————————————————————————————–