Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie

—————————————————————————————————————————————–

Informacja o złożonych ofertach:

  1. Usługi Remontowe – Budowlane “BOLERO” Łukasz Lizoń, 59-610 Wleń, Strzyżowiec 71, NIP 6161463458, tel. 604460269, kwota oferty 119 579,20 zł brutto

Jedyna oferta złożona w terminie zgodna z regulaminem wewnętrznym zamówień do 130 tyś netto

Zamawiający DPS Junior zamierza zawrzeć na roboty budowlane z ww firmą

———————————————————————————————————-

Dom Pomocy Społecznej “JUNIOR” w Miłkowie zaprasza do składnia ofert

na:

Przebudowa pomieszczeń w pawilonie nr 3 w DPS „JUNIOR” w Miłkowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie zamawiającego https://www.dpsjunior.pl

Termin składania ofert           12.07.2021 r. do godz. 1100

Miejsce składania ofert:        bezpośrednio na sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

“OFERTA na przebudowę pomieszczeń w pawilonie 3”

  Dom Pomocy Społecznej Junior

  Miłków 138

  58-535 Miłków                                             

Zatwierdzam, dnia 05.07.2021 r.

Ewa Piotrkowska

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie

!!! – Dokumentacja techniczna – !!!

Formularz ofertowy kosztorys, Formularz ofertowy, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, Przedmiar, Rys inst oświet pom szkły i łazienki, Rys przebud pom szkoły i łazienki, Specyfikacja techniczna

————————————————————————————————–