Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika administracyjno-gospodarczego

w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie

Ogłaszający:

Dom Pomocy Społecznej Junior, Miłków 138, 58-535 Miłków, www.dpsjunior.pl, e-mail: dyrektor@dpsjunior.pl, tel. 75 7610227

Stanowisko

Kierownik administracyjno-gospodarczy

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem,

a) obywatelstwo polskie;

b) wykształcenie: średnie

c) znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa

budowlanego, ochrony środowiska,

d) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

e) brak skazania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe;

f) nieposzlakowana opinia;

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko pracy.

Wymagania dodatkowe

a) doświadczenie w wykonywaniu obowiązków pracownika administracji, szczególnie w

jednostkach administracji publicznej w okresie co najmniej 3 lat

b) umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych używanych w

administracji Word, Excel

c) predyspozycje osobowościowe: sumienność, odpowiedzialność, operatywność,

dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

a) organizowanie pracy i nadzór nad komórkami organizacyjnymi takimi jak kuchnia,

konserwatorzy, kierowca, magazynier.

b) organizowanie wszelkiego rodzaju napraw i remontów budynków oraz maszyn,

urządzeń i instalacji, oraz rozliczanie materiałów zużytych do napraw przez

konserwatorów, kierowcę, magazyniera

c) organizowanie przetargów na roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa o

zamówieniach publicznych

d) organizowanie przeglądów stanu technicznego budynków, instalacji i urządzeń,

e) prowadzenie książek obiektów budowlanych,

f) nadzorowanie zakładowych środków transportu w tym wystawianie kart

drogowych i rozliczanie zużytego paliwa

g) przewodniczenie komisjom inwentaryzacyjnym i kasacyjnym

h) prowadzenie ewidencji czasu pracy w podległych komórkach organizacyjnych

i) sporządzanie wymaganej przepisami sprawozdawczości z zakresu prowadzonych

spraw,

Warunki zatrudnienia

wymiar czasu pracy – pełny etat;

wynagrodzenie : zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w

sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 936)

praca jednozmianowa, świadczona wg ustalonego czasu pracy w Regulaminie Pracy Domu

Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie,  miejsce pracy – biuro Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie, praca na I piętrze, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagane dokumenty

1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

2 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3. kserokopie poświadczonych własnoręcznie za zgodność z oryginałem dokumentów

potwierdzających:

a. wykształcenie,

b. kwalifikacje i umiejętności,

4 własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

a .pełnej zdolności do czynności prawnych;

b. korzystaniu z pełni praw publicznych;

c. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d. stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;

e. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Termin: 2021-07-19

Sposób: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Kierownik DPS Junior” należy składać w terminie do 19 lipiec 2021 r. do godziny 10,00 osobiście w biurze DPS Junior

Dyrektor

Ewa Piotrowska

e-mail: dyrektor@dpsjunior.pl

tel. 739 909 018