Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie

Jelenia Góra, 12 maj 2021 r.

OGŁOSZENIE DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „Junior” w Miłkowie

O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

1. Nazwa i adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie.

2. Określenie stanowiska – główny księgowy

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

3.1. Wymagania niezbędne:

– obywatelstwo polskie,

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

– brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,

– niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

– nieposzlakowana opinia,

– wykształcenie zgodnie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finansach Publicznych.

3.2. Wymagania dodatkowe:

– wskazany co najmniej 2 letni staż pracy w administracji samorządowej lub administracji państwowej zgodnie z art. 3 ust. 1pkt 3 Ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008  poz. 902  z póź. zm.),

– biegła znajomość obsługi komputera oraz programu finansowo-księgowego,

– umiejętność kierowania zespołem osób, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

– znajomość ustawy o finansach publicznych, przepisów z zakresu zamówień publicznych, ubezpieczeń społecznych, znajomość ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości budżetowej, znajomość przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

– prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

– dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

– dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Wskazanie wymaganych dokumentów:

a. oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,

b. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

c. życiorys i list motywacyjny,

d. kopie świadectw pracy,

e. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,

f. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

g. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

h. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

6. Metody selekcji kandydatów:

sprawdzian wiedzy ustny,

rozmowa kwalifikacyjna.

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

w terminie do 18 maja 2021 r. do godz. 10.00

miejsce składania dokumentów: Dom Pomocy Społecznej  „Junior” w Miłkowie  nr 138  – Pawilon 2 Biuro, (sekretariat)

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko głównego księgowego DPS w DPS „Junior” w Miłkowie”.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia sprawdzianu i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Domu Pomocy Społecznej w „Junior” w Miłkowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie

Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie.