DPS JUNIOR w Miłkowie

Statystyki

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

Galerie

40.jpg

Login Form

 

Początek formularza

 

DPS „JUNIOR” w Miłkowie znak sprawy: DPS/ZP/2/2017
Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017 / 2018 do kotłowni administrowanych przez Dom
Pomocy Społecznej „JUNIOR w Miłkowie
________________________________________________________________________________________________________________
Informacja podlega przekazaniu Wykonawcy i zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego www.dpsjunior.pl, dotyczy DPS/ZP/2/2017

Miłków 4.10.2017 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie zawiadamia wszystkich wykonawców biorących udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017 / 2018
do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR w Miłkowie” , wybrana została oferta nr 2
złożona przez:
GAZ PETROL Sp. Z o.o.
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie
Uzasadnienie wyboru:
Oferta złożona przez firmę GAZ Petrol uzyskała maksimum punktów w kryterium cena - 60 pkt w kryterium dostawa
– 20 pkt oraz w kryterium kara – 20 pkt, łączna liczba punktów – 100
Informacje o złożonych ofertach:
Ilość ofert 2, złożonych w wyznaczonym terminie 03.10.2017 do godziny 11:30, obie spełniały warunki udziału w
postępowaniu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 oferta
SOMBIN Stanisław Tyrała – godz. 10:45 – cena 2784,72 zł – termin 2 dni – wysokość kary 1 %
Łącznie uzyskane punkty z kryteriów cena/termin/kary 99,31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 oferta
GAZ Petrol Sp. z o.o. – godz. 11:14 – cena 2752,74 zł – termin 2 dni – wysokość kary 1 %
Łącznie uzyskane punkty z kryteriów cena/termin/kary 100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporządził: Janusz Mróz

wersja PDF do pobrania: informacja-o-wyborze.pdf

 

 

 


Ogłoszenie nr 592483-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.

 

Dom Pomocy Społecznej "JUNIOR": Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017 / 2018 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR w Miłkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "JUNIOR", krajowy numer identyfikacyjny 29183600000, ul. Miłków  138 , 58535   Miłków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 610 227, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 757 610 227.
Adres strony internetowej (URL): http://www.dpsjunior.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
www.dpsjunior.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.dpsjunior.pl

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemny, oferta powinna być sporządzona w języku polskim
Adres: Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR”, 58-535 Miłków 138 w terminie: do dnia 3/10/2017 do godz. 11,30

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017 / 2018 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR w Miłkowie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:  Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2017/2018 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie 2. Wszystkie obiekty do których będzie dostarczany opał, znajdują się na terenie gminy Podgórzyn w miejscowości Miłków 3. Olej opałowy powinien spełniać wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054). 4. Ilość zamówionego oleju opałowego będzie zależała od zapotrzebowania w danym sezonie grzewczym. 5. Zamawiający informuje, iż w poprzednim sezonie grzewczym 2016 / 2017 zakupiono łącznie 90.000 litrów oleju opałowego 6. Dostawy oleju realizowane będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, przy czym Zamawiający zastrzega iż maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 3 dni od chwili złożenia zamówienia. 7. Zamawiający informuje, iż maksymalny wymiar cysterny to taki który pomieści max 17500 litrów oleju opałowego aby nie utrudniało to dostawy pod wskazane miejsca rozładunku oleju opałowego. 8. Dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 stawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 28 z późn. zm.). 9. Dostawy realizowane mają być w godzinach od 7,00 do 14,00 dokładnie godziny Wykonawca powinien ustalić z Zamawiającym telefonicznie.
II.5) Główny kod CPV: 09135100-5
Dodatkowe kody CPV:

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

zakończenia 31.10.2018 r.

 

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem czyli obrotem paliwami ciekłymi udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegające na dostawach oleju opałowego lekkiego o łącznie wielkości co najmniej 80.000 litrów. Zamawiający informuje, że dopuszcza sumowanie dostaw w ramach postawionego warunku wiedzy i doświadczenia . Warunek ten ma być spełniony: - samodzielnie przez Wykonawcę lub przez minimum jeden inny podmiot udostępniający Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje dostawy, lub w przypadku Wykonawców wspólnych – samodzielnie przez minimum jednego Wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

10.2 W celu potwierdzenia, nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust.1 ustawy pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 10.2.1 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. - chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie (jeśli dotyczy). Uwaga! Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów ww. dokument. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego Podwykonawcy ww. dokument. 10.2.2 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - w przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy tego oświadczenia samoczynnie w terminie określonym w pkt. 9.1.3 SIWZ.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
10.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 10.1.1 Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumenty potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 10.1.2 Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji dostawy

20,00

Wysokość kary umownej

20,00

 


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zapis w załączniku nr 4 § 11 Zmiana umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  Data: 2017-10-03, godzina: 11:30, sekretariat Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR"  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 -     Formularz oferty

Załącznik Nr 2 -     Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy pzp)

Załącznik Nr 3 -     Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp)

Załącznik Nr 4 -     Wzór umowy

Załącznik Nr 5 -     Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik Nr 6 -     Oświadczenie dotyczące Podwykonawcy

Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia [wzór]

Załącznik Nr 8 -     Oświadczenie/Informacja o przynależności bądź braku przynależności do Grupy Kapitałowej

Załącznik Nr 9 -     Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego jako Konsorcjum (wzór)

Załącznik Nr 10 -    Lista obiektów do których ma być dostarczany opał.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZETARG NA DOSTAWĘ ART. SPOŻYWCZYCH DO DPS "JUNIOR" W MIŁKOWIE

2017/2018

 

Dokumenty do zapoznania się (nie muszą znajdować się w składanej ofercie):

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dokumenty składające się na ofertę

FORMULARZ OFERTY - załącznik nr 1

Formularze dla poszczególnych części oferty (wybrać odpowiednie dla prowadzonej działalności):

CZĘŚĆ A - JAJA - załącznik nr 2A

CZĘŚĆ B - PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE - załącznik nr 2B

CZĘŚĆ C - PRODUKTY MLECZARSKIE - załącznik nr 2C

CZĘŚĆ D - RYBY MROŻONE, ŚWIEŻE, WĘDZONE I PRZETWORY RYBNE - załącznik nr 2D

CZĘŚĆ E - WARZYWA I OWOCE - załącznik nr 2E

CZĘŚĆ F - ARTYKUŁY MIĘSNE I WĘDLINY - załącznik nr 2F

CZĘŚĆ G - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE - załącznik nr 2G

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU - załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ - załącznik nr 5

WZÓR UMOWY - załącznik nr 6