DPS JUNIOR w Miłkowie

Statystyki

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

Galerie

40.jpg

Login Form

Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie

58-535 Miłków nr 138, powiat Jelenia Góra

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr IX/39/99 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 maja 1999 r.

 

Uwzględniono zmiany wniesione

Uchwałą Nr XXVI/166/08

Rady Powiatu  Jeleniogórskiego z 30.12.008 r

 .

S T A T U T

 Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie.

 (tekst jednolity)

 Spis treści:

 1. Rozdział I Postanowienia ogólne

2. Rozdział II Organizacja Domu

3. Rozdział III Zasady Działania Domu

4. Rozdział IV Zakres i Poziom Świadczonych Usług

5. Rozdział V Prawa i Obowiązki Mieszkańca

6. Rozdział VI Postanowienia Końcowe

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

1.     Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie zwany dalej „Domem” jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową prowadzoną i finansowaną przez Powiat Jeleniogórski.

2.     Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne swoich mieszkańców.

3.     Siedzibą Domu jest wieś Miłków, gmina Podgórzyn.

 § 2

 Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie jest Domem:

 

1.     stałego pobytu,

2.     posiadającym 102 miejsca,

3.     dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

 

§ 3

 

Dom działa na podstawie :

 

1.     ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2008 r. Nr 115, poz. 728),

2.     ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),

3.     zarządzenia Nr 17/96 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 4 marca 1996r. w sprawie ustalenia statusu prawnego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Miłkowie.

4.     niniejszego statutu.

5.     innych obowiązujących w prowadzeniu Domu aktów prawnych.

 

§ 4

 

1.     Dom położony jest na nieruchomości zabudowanej w gminie Podgórzyn w Miłkowie nr 138, w granicach działek nr 376/2, 376/3, 407 i 410 dla których Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr kw – 45452 oraz w Miłkowie nr 165 w granicach działek 355/1 i 355/2, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr kw – 45453.

 § 5

 

1.     Dom jest zorganizowany w formie jednostki budżetowej.

2.     Dom prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.     Środki finansowe gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

4.     Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy.

 

 Rozdział II

 Organizacja Domu

 § 6

 

1.     Domem kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego działalność.

2.     Dyrektor zarządza Domem i reprezentuje go na zewnątrz.

3.     Dyrektor wykonuje wszystkie czynności z zakresu prawa pracy wobec podległych sobie pracowników.

 

§ 7

 

Dyrektor organizuje pracę w Domu, a w szczególności:

 

1.     zapewnia warunki do realizacji zadań Domu,

2.     Inspiruje i kontroluje pracę podległych pracowników,

3.     dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Domu.

 

§ 8

 

Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:

 

1.     głównego księgowego,

2.     kierowników działów.

 

§ 9

 

1.     W razie nieobecności dyrektora, Domem kieruje osoba przez niego upoważniona.

2.     Główny księgowy kieruje pracą działu księgowości.

3.     Główny księgowy prowadzi gospodarkę finansowo-księgową i rachunkowość Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 10

 

W Domu tworzy się działy:

 

1.     dział administracyjno-gospodarczy,

2.     dział finansowo-księgowy,

3.     dział terapeutyczno-opiekuńczy,

 

 

§ 11

 

Kontrolę wewnętrzną Domu sprawuje dyrektor, główny księgowy i kierownicy działów.

 

§ 12

 

Szczegółową organizację i działanie Domu określa regulamin organizacyjny nadany przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego.

 

Rozdział III

 

Zasady działania Domu

 

§ 13

 

Działalność Domu opiera się na następujących zasadach działania:

 

1.     zasada poszanowania godności, intymności i niezależności mieszkańców oraz ich przekonań religijnych,

2.     zasada troski o rozwój osobowości i w miarę możliwości samodzielności mieszkańców,

3.     zasada zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców,

4.     zasada uwzględnienia fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców przy egzekwowaniu ich obowiązków,

5.     zasada poszanowania prawa do utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym,

6.     zasada rozwijania aktywności mieszkańców, udziału w zajęciach sportowych,

7.     zasada poszanowania prawa do godnego umierania i sprawienia zmarłym pogrzebu zgodnie z wyznaniem i miejscowymi zwyczajami,

8.     zasada poszanowania prawa do posiadania własnych drobnych przedmiotów, środków pieniężnych i miejsca do ich bezpiecznego przechowywania.

 

Rozdział IV

 

Zakres i poziom świadczonych usług

 

§ 14

 

Dom zapewnia mieszkańcom podstawowy zakres usług:

 

1.     w zakresie potrzeb bytowych:

1.     miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble, pościel i bieliznę pościelową, sprzęt oraz środki higieny osobistej,

2.     wyżywienie w tym dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza w ramach obowiązującej stawki żywieniowej,

3.     zapewnienie odzieży, bielizny osobistej i obuwia,

 

2.     w zakresie usług opiekuńczych:

1.     udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych łącznie z karmieniem i ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które same nie mogą wykonać tych czynności,

2.     podnoszenie sprawności fizycznej oraz aktywizowanie mieszkańców w ich codziennym życiu,

3.     udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych wyrobienie dowodów osobistych – pomoc w utrzymaniu kontaktów z sądem opiekuńczym, opiekunami prawnymi oraz kuratorami,

 

3.     w zakresie wspomagania:

1.     wychowanie i uczenie poprzez nauczanie specjalne,

2.     organizowanie terapii zajęciowej,

3.     zapewnienie korzystania z biblioteki i prasy codziennej,

4.     organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie brania udziału w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych,

5.     umożliwienie kontaktu z duchownymi i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca.

 

§ 15

 

Dom świadczy również usługi:

 

1.     w zakresie potrzeb zdrowotnych zgodnie z przysługującymi uprawnieniami,

2.     w zakresie pobierania nauki przez dzieci i młodzież,

3.     w zakresie rewalidacji i wychowania poprzez doświadczenie życiowe.

 

 

 

 

Rozdział V

 

Prawa i obowiązki mieszkańca

 

§ 16

 

Mieszkaniec domu ma prawo do:

 

1.     korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom,

2.     uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,

3.     uzyskiwaniu stosownej pomocy w zapewnieniu ochrony prawnej, w przypadku ograniczenia zdolności do czynności prawnych,

4.     godnego traktowania,

5.     zgłaszania skarg i wniosków do dyrekcji Domu i do Rady mieszkańców,

6.     uczestniczenia w pracach samorządu,

7.     przyjmowania odwiedzin krewnych, znajomych oraz doświadczenia z ich strony pielęgnacji i opieki,

8.     uzyskiwania wyjaśnień i informacji o regulacji prawnej działalności świadczonych przez dom,

9.     przebywanie poza Domem po uprzednim zawiadomieniu dyrekcji o taki zamiarze, a w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody lekarza,

10.   godnego pochówku zgodnie z wyznaniem i miejscowymi zwyczajami.

 

§ 17

 

Obowiązkiem mieszkańca Domu jest:

 

1.     poszanowanie norm i zasad współżycia społecznego,

2.     dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i wokół siebie,

3.     przestrzeganie norm i zasad współżycia, respektowanie zasady trzeźwości na terenie Domu, zapoznanie się i stosowanie regulaminu przyjętego przez samorząd,

4.     przyczynianie się do tworzenia właściwej atmosfery Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania,

5.     współdziałanie w miarę możliwości z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb,

6.     dbałość o mienie Domu,

7.     ponoszenie opłat za pobyt w Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8.     przestrzeganie regulaminu Domu oraz innych zarządzeń porządkowych.

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

 

§ 18

 

Nadzór nad Domem sprawuje Starosta Jeleniogórski.

 

§ 19

 

Zmiana statutu może nastąpić w formie właściwej dla jego nadania.