DPS JUNIOR w Miłkowie

Statystyki

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Galerie

39.jpg

Login Form

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna,

Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,

Poddziałanie: 3.3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 500190749-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.

 

Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej "JUNIOR": „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 DPS/ZP/RPDS.03.03.03-02-0004/16-01

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553737-N-2018

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500110434-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej "JUNIOR", Krajowy numer identyfikacyjny 29183600000, ul. Miłków  138, 58535   Miłków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 610 227, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 757 610 227.
Adres strony internetowej (url): http://www.dpsjunior.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DPS/ZP/RPDS.03.03.03-02-0004/16-01
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres prac zawarty jest w dokumentacji projektowej obejmujący kompleksowe docieplenie trzech budynków (nr 1, 3, 6 i 7), wymianę sieci cieplnej c.o. i c.w.u. oraz modernizację lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (biomasa i energia słoneczna). Planowana termomodernizacja w.w. obiektów składać się będzie z dwóch części: Część I. Roboty budowlane z branży konstrukcyjno - budowlanej przy dociepleniu wybranych, istniejących na terenie DPS obiektów budowlanych. Poniżej przedstawiono specyfikację tych prac w poszczególnych budynkach: 1. Budynek nr 1; - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną; - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku B; - ocieplenie stropodachu; - docieplenie ścian zewnętrznych budynku A i łącznika. 2. Budynek nr 3; - ocieplenie dachu budynku; - ocieplenie ścian zewnętrznych murowanych i drewnianych; - ocieplenie tarasów; - wymiana starej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej. 3. Budynek zespolony nr 6 i 7: - ocieplenie dachu budynku; - ocieplenie ścian zewnętrznych; - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Na w.w. zakres prac w Części I. zamówienia Zamawiający posiada wymaganą przepisami prawa budowlanego dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zakończoną procedurą urzędową. Stanowi ona załącznik do niniejszej specyfikacji. Część II. Roboty z branży instalacyjnej / sanitarne i elektryczne / oraz towarzyszące im roboty konstrukcujno - budowlane. Poniżej przedstawiono specyfikację tych prac na terenie i w poszczególnych budynkach: 1. Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w pomieszczeniach sanitarnych w budynkach nr 1, 3, 6 i 7 / w wymaganym zakresie / oraz montaż oszczędnej armatury sanitarnej ograniczającej zużycie wody oraz jej temperaturę. 2. Budynek nr 1. / przebudowa istniejącej kotłowni / - montaż dwóch nowych kotłów na biomasę / sumaryczna moc 160 kW / pracujących na potrzeby istniejącej w budynku instalacji c.o. i c.w.u. oraz kuchni wraz z dostosowaniem istniejącego pomieszczenia kotłowni i składu paliwa do nowej technologii / pellet / ; 3. Wymiana, po tej samej trasie, istniejącej na terenie DPS sieci cieplnej / c.o, c.w.u cyrkulacja na nową w technologii zespolonych rur preizolowanych, niskoparametrowych, z rurami przewodowymi z sieciowanego polietylenu (PE-Xa), wraz z wymianą niezbędnej armatury. 4. Odłączenie budynku nr 17 od sieci ciepłej wody użytkowej oraz zmiana sposobu przygotowania c.w.u. w tym obiekcie na indywidualne podgrzewacze. 5. Lokalna kotłownia / podstawowe źródło ciepła / Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na opalaną biomasą ( paliwo podstawowe - zrębki i pellet ) o mocy 400 kW. W zakres przebudowy wchodzą - roboty remontowe związane z adaptację pomieszczeń kotłowni i składu oleju do nowej technologii i zmienionego paliwa. - przebudowa technologii kotłowni olejowej na paliwo stałe, oparta na dwóch jednostkach kotłowych, pracująca na potrzeby instalacji c.o i przygotowania c.w.u. w ogrzewanych obiektach - montaż systemów podawania paliwa i sterowania podawaniem paliwa. - przebudowa instalacji spalinowej i wentylacyjnej / w tym wentylacja mechaniczna składu opału / - montaż instalacji elektrycznej i automatyki kotłowni. 6. Instalacja fotowoltaiczna / o mocy min. 10,200 kWp, z układem magazynowania energii o mocy 24 kWh / pracująca na wydzielone obwody / kotłownia /. Lokalizacja baterii ogniw fotowoltaicznych na gruncie, na integralnej konstrukcji wsporczej, we wskazanym przez Zamawiającego, ogrodzonym miejscu. Instalacja powinna posiadać integralne sterowanie i wymaganą automatykę pozwalającą na śledzenie bieżącej jej pracy oraz osiąganych efektów. Wyposażona powinna być również w instalacja odgromową. 7. Instalacja kolektorów słonecznych / o powierzchni czynnej min. 52,6 m2 / wspomagających wytwarzanie ciepłej wody użytkowej dla budynków ogrzewanych z podstawowej kotłowni. Kolektory słoneczne rozlokowane na dachu kotłowni oraz sąsiednim, betonowym tarasie. Technologia oparta na zbiornikach buforowych ciepła oraz pojemnościowych podgrzewaczach c.w.u. zintegrowana z automatyką kotłowni. Instalacja powinna zabezpieczać układ przed stagnacją temperatury i przegrzewem glikolu. 7. Planowane roboty budowlane związane z wykonaniem Części II. zadania realizowane będą w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowa specyfikacja robót jest opisana w załączonym PFU. Wykonawca powinien przed rozpoczęciem prac opracować projekt wykonawczy w uzgodnionym wcześniej zakresie. 2.2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71327000-6, 71320000-7, 71313430-8, 45111000-8, 45223000-6, 45261215-4, 45311000-0, 45311200-2, 45317300-5, 45321000-3, 45331110-0, 45331000-6, 45332000-3, 45421100-5, 45453000-7, 45231100-6, 09331200-0, 09331200-0

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3271746.26
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: P. P. H. "JKB" Spółka Jawna J. Kielar, J. Pałac, B. Wiącek,Zakład Remontowo Budowlany Tomasz Jasiński
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: ul. Spacerowa 13,
Kod pocztowy: 58-100
Miejscowość: Świdnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3865599.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3865599.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3865599.17
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr postępowania: DPS/ZP/RPDS.03.03.03-02-0004/16-01                                                                                  Miłków, dnia 30.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy postępowania pn. „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowiewspółfinasowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-20120 nr umowy RPDS.03.03.03-02-0004/16-01.” 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowieprowadzanym przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”, Miłków 138, 58-535 Miłków wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

P. P. H. "JKB" Spółka Jawna J. Kielar, J. Pałac, B. Wiącek ul. Spacerowa 13,

58-100 Świdnica  Lider Konsorcjum

Zakład Remontowo Budowlany Tomasz Jasiński ul. Wiejska 61, 58-533 Bukowiec członek konsorcjum

Cena oferty 3  865 599, 17 zł brutto
Termin gwarancji 5 lat

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.  W kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium okres gwarancji oferta otrzymała 40 pkt. Łącznie oferta otrzymała  100 pkt.  Zamawiający działając w oparciu o art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych zawrze umowę nie wcześniej niż  31.07.2018r.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Nie unieważniono postępowania.

 

Wersja PDF z podpisem -  INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Sporządził: Marcin Melon

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nr postępowania: DPS/ZP/RPDS.03.03.03-02-0004/16-01                                                     Miłków, dnia 28.06.2018

 

INFORMACJA  Z  SESJI   OTWARCIA  OFERT

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. pn: „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie” współfinasowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-20120 nr umowy RPDS.03.03.03-02-0004/16-01, prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”, Miłków 138, 58-535 Miłków.

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 3 089 566,94 zł brutto (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 94/100) z VAT).  Informuję, że w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 1100 w Domu Pomocy Społecznej JUNIOR, Miłków 138, 58-535 Miłków odbyło się otwarcie ofert.

 

Złożono następujące oferty:

 

Lp

Nazwa i Adres

wykonawcy

VAT

%

Cena oferty

brutto

Gwarancja (w latach)

tel/fax

email

1.                     

P. P. H. "JKB" Spółka Jawna

J. Kielar, J. Pałac, B. Wiącek ul. Spacerowa 13,

58-100 Świdnica  Lider Konsorcjum

 

 

Zakład Remontowo Budowlany Tomasz Jasiński ul. Wiejska 61, 58-533 Bukowiec członek konsorcjum

23

3  865 599, 17 zł brutto

5 lat

74 852 50 66

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Sporządził: Marcin Melon

-----------------------------

UWAGA  ZMIANY Z 11.06.2018 r. !!!

Ogłoszenie nr 500130460-N-2018 z dnia 11-06-2018 r.

Miłków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 553737-N-2018 
Data: 2018-05-07 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej "JUNIOR", Krajowy numer identyfikacyjny 29183600000, ul. Miłków  138, 58535   Miłków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 610 227, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 757 610 227. 
Adres strony internetowej (url): www.dpsjunior.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2.  
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-05-23, godzina: 10:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-06-28, godzina: 10:00,  

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II  
Punkt: 8  
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: data zakończenia 30.08.2019r.  

 

 


Ogłoszenie o wszczęciu II postępowania przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie” - Ogłoszenie nr 553737-N-2018 z dnia 2018-05-07 r

 

Informujemy, że w dniu 07 maja 2018 r. wszczęte zostało II postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie”.

 

Dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Ogłoszenie nr 553737-N-2018 z dnia 2018-05-07 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 07.05.2018 r

 

Ogłoszenie nr 500110434-N-2018 z dnia 2018-05-18 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 18.05.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 500130460-N-2018 z dnia 2018-06-11 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 11.06.2018 r.

 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - UWAGA ! - zmieniony 11.06.2018 r.

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 - Wzór wykazu robót

Załącznik Nr 6 – Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 7 - Wzór umowy - UWAGA ! - zmieniony 11.06.2018 r.

Załącznik Nr 8 – Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik Nr 9 – Dokumentacja projektowa

- budowlany wykonawczy budynek 1.rar

- budowlany wykonawczy budynek 3.rar

- budowlany wykonawczy budynek 6 i 7.rar

Załącznik Nr 10 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 11 – Audyty

- audyt budynek 1.pdf

- audyt budynek 3.pdf

- audyt budynek 6_7.pdf

- audyt sieci.pdf

- audyt źródła ciepła

Załączniki od 1 do 6 wersja edytowalna *.doc  - UWAGA ! - zmieniony 11.06.2018 r. 

________________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi do przetargu:

15.05.2018 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

 

 W związku z pytaniem, skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie” prowadzanym przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”,
Miłków 138, 58-535 Miłków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

PYTANIE

Czy w związku ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane kotły na pellet drzewny były przebadane w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadały potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej  2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ?

Odpowiedź

Kotły  na zrębki drzewne oraz   pellet drzewny,   mają  być  oznakowane    Eco Label  zgodnie z  wymogami  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z  dnia  21  października  2009  r.  ustanawiająca  ogólne  zasady  ustalania  wymogów dotyczących  ekoprojektu  dla  produktów  związanych  z  energią  oraz  Rozporządzenia  Komisji Europejskiej   2015/1189  z  dnia  28  kwietnia  2015  r.  w  sprawie  wykonania  dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe.

 W związku z udzielonym odpowiedziami Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.