DPS JUNIOR w Miłkowie

Statystyki

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Galerie

14.jpg

Login Form

Miłków 26.03.2018r.

 

 Nr postępowania: DPS/ZP/RPDS.03.03.03-02-0004/16-01 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie pn. „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie” prowadzanym przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”, Miłków 138, 58-535 Miłków.  Podstawa prawna art. 93 ust 1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” Zamawiający na powyższe zadanie zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości  3 089 566,94 zł brutto z zaś najniższa cena zaproponowana przez jednego z wykonawców to 3 990 926,61 brutto.

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr postępowania: DPS/ZP/RPDS.03.03.03-02-0004/16-01                                                                             Miłków, dnia 16.03.2018

 

INFORMACJA  Z  SESJI   OTWARCIA  OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. pn: „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowiewspółfinasowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-20120 nr umowy RPDS.03.03.03-02-0004/16-01, prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”, Miłków 138, 58-535 Miłków.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 3 089 566,94 zł brutto (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 94/100) z VAT).   

Informuję, że w dniu 16 marca 2018 r. o godz. 1100 w Domu Pomocy Społecznej JUNIOR, Miłków 138, 58-535 Miłków odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp

Nazwa

wykonawcy

Adres

wykonawcy

VAT

%

Cena oferty

brutto

Gwarancja (w latach)

tel/fax

email

1.                     

Marwent S.C.

ul. Główna 63

42-622 Świerklaniec

23

4 650 000,01

5 lat

32 390 26 46

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.                     

P. P. H. "JKB" Spółka Jawna

J. Kielar, J. Pałac, B. Wiącek

ul. Spacerowa 13,

58-100 Świdnica

23

4 311 252,72

5 lat

74 852 50 66

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.                     

Hydrochem DGE S.A.

 

ul. Rafii 22

04-241 Warszawa

23

3 990 926,61

5 lat

22 869 02 57

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.                     

x

x

x

 

x

x

x

 

Sporządził: Janusz Mróz

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna,

Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,

Poddziałanie: 3.3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ

 

znak sprawy: DPS/ZP/RPDS.03.03.03-02-0004/16-01 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie” - ogłoszenie BZP nr 519608-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.

 

Informujemy, że w dniu 19 lutego 2018 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie”.

 

Dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 

Ogłoszenie BZP nr 519608-N-2018 z dnia 2018.02.19 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 19.02.2018

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - zmiana zapisu zgodnie z SIWZ do "...4 tygodni" w formularzu ofertowym

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 - Wzór wykazu robót

Załącznik Nr 6 – Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 7 - Wzór umowy - zmiana zapisu zgodnie z SIWZ do "...4 tygodni" we wzorze umowy

Załącznik Nr 8 – Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik Nr 9 – Dokumentacja projektowa

Załączniki od 1 do 6 wersja edytowalna *.doc - zmiana zapisu zgodnie z SIWZ do "...4 tygodni" w formularzu ofertowym

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA !

Ogłoszenie nr 500051138-N-2018 z dnia 08-03-2018 r.

Miłków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 519608-N-2018 
Data: 2018-02-19 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej "JUNIOR", Krajowy numer identyfikacyjny 29183600000, ul. Miłków  138, 58535   Miłków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 610 227, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 757 610 227. 
Adres strony internetowej (url): http://www.dpsjunior.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2.  
W ogłoszeniu jest: 2018-03-12, godzina: 10:30,  
W ogłoszeniu powinno być: 2018-03-16, godzina: 10:30, 

 

Miłków  8.03.2018 r.

Nr postępowania: DPS/ZP/RPDS.03.03.03-02-0004/16-01

INFORMCJA O ZMIANIE SIWZ

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”, Miłków 138, 58-535 Miłków, informuje, że dokonał zmiany  terminu na składanie oferty. Nowy termin składania ofert  to 16.03.2018 r. do godziny 10:30 w Domu Pomocy Społecznej Junior 58-535 Miłków 138 pawilon 2 pok. 20 z powodu brakujących rzutów obiektów w dokumentacji projektowej (omyłkowo zamieszczono aktualne projekty które nie posiadały rzutów) jednocześnie informuje o zamieszczeniu nowej kompletnej dokumentacji projektowej w postępowaniu pn. „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie” prowadzanym przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”,  Miłków 138, 58-535 Miłków

 

Informacja o zmianie SIWZ 08.03.2018 r.

 

NOWA - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 08.03.2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  POPRAWIONA OMYŁKA zgodnie z SIWZ z 08.03.2018 r. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z poprawkami z 14.03.2018 r. !!!!

poprawiony formularz ofertowy i wzór umowy  (zmiany: było "30.03.2018" - jest "4 tygodnie")

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOWY - Załącznik Nr 9 – Dokumentacja projektowa 08.03.2018 r. wraz z aktualizacją na stan 2018 r.

- budowlany wykonawczy budynek 1.rar

- budowlany wykonawczy budynek 3.rar

- budowlany wykonawczy budynek 6 i 7.rar

 

Termin składania ofert w postępowaniu upływa: do dnia 16.03.2018 r. do godziny 10:30 w Domu Pomocy Społecznej Junior 58-535 Miłków 138 pawilon 2 pok. 20.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE do postępowania nr: DPS/ZP/RPDS.03.03.03-02-0004/16-01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------