DPS JUNIOR w Miłkowie

Statystyki

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Galerie

43.jpg

Login Form

                                                                       Miłków, dnia 30.11.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018 / 2019 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR w Miłkowie, prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”, Miłków 138, 58-535 Miłków.

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego pn: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018 / 2019 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR w Miłkowie prowadzanym przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”, Miłków 138, 58-535 Miłków wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Gaz Petrol Sp. Z o.o., ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie,

Cena oferty 3148,80 zł brutto za 1000 l
Termin realizacji dostawy 2 dni

Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki 1%

 

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.  W kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium termin realizacji otrzymała 20 pkt oraz w kryterium wysokość kary umownej otrzymała 20 pkt. Łącznie oferta otrzymała  100 pkt. 

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Nie unieważniono postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

Miłków, dnia 26.11.2018 r.

Ogłoszenie nr 648094-N-2018 z dnia 2018-11-14 r.

 INFORMACJA  Z  SESJI   OTWARCIA  OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018 / 2019 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR w Miłkowie, prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”, Miłków 138, 58-535 Miłków.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 288 663,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote) z VAT.  

Informuję, że w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 1130 w Domu Pomocy Społecznej JUNIOR, Miłków 138, 58-535 Miłków odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

Lp

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

VAT

%

Cena oferty Brutto za 1000 l

Termin realizacji

Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki

tel/fax

email

1.   

Gaz Petrol Sp. Z o.o.

ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławski

23

3148,80

2 dni

1 %

713166172

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.   

x

x

x

x

x

x

x

x

3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Janusz Mróz

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna,

Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym,

Poddziałanie: 3.3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 500190749-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.

 

Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej "JUNIOR": „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 DPS/ZP/RPDS.03.03.03-02-0004/16-01

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553737-N-2018

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500110434-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej "JUNIOR", Krajowy numer identyfikacyjny 29183600000, ul. Miłków  138, 58535   Miłków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 610 227, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 757 610 227.
Adres strony internetowej (url): http://www.dpsjunior.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DPS/ZP/RPDS.03.03.03-02-0004/16-01
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres prac zawarty jest w dokumentacji projektowej obejmujący kompleksowe docieplenie trzech budynków (nr 1, 3, 6 i 7), wymianę sieci cieplnej c.o. i c.w.u. oraz modernizację lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (biomasa i energia słoneczna). Planowana termomodernizacja w.w. obiektów składać się będzie z dwóch części: Część I. Roboty budowlane z branży konstrukcyjno - budowlanej przy dociepleniu wybranych, istniejących na terenie DPS obiektów budowlanych. Poniżej przedstawiono specyfikację tych prac w poszczególnych budynkach: 1. Budynek nr 1; - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją ogrzewaną; - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku B; - ocieplenie stropodachu; - docieplenie ścian zewnętrznych budynku A i łącznika. 2. Budynek nr 3; - ocieplenie dachu budynku; - ocieplenie ścian zewnętrznych murowanych i drewnianych; - ocieplenie tarasów; - wymiana starej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej. 3. Budynek zespolony nr 6 i 7: - ocieplenie dachu budynku; - ocieplenie ścian zewnętrznych; - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Na w.w. zakres prac w Części I. zamówienia Zamawiający posiada wymaganą przepisami prawa budowlanego dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zakończoną procedurą urzędową. Stanowi ona załącznik do niniejszej specyfikacji. Część II. Roboty z branży instalacyjnej / sanitarne i elektryczne / oraz towarzyszące im roboty konstrukcujno - budowlane. Poniżej przedstawiono specyfikację tych prac na terenie i w poszczególnych budynkach: 1. Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w pomieszczeniach sanitarnych w budynkach nr 1, 3, 6 i 7 / w wymaganym zakresie / oraz montaż oszczędnej armatury sanitarnej ograniczającej zużycie wody oraz jej temperaturę. 2. Budynek nr 1. / przebudowa istniejącej kotłowni / - montaż dwóch nowych kotłów na biomasę / sumaryczna moc 160 kW / pracujących na potrzeby istniejącej w budynku instalacji c.o. i c.w.u. oraz kuchni wraz z dostosowaniem istniejącego pomieszczenia kotłowni i składu paliwa do nowej technologii / pellet / ; 3. Wymiana, po tej samej trasie, istniejącej na terenie DPS sieci cieplnej / c.o, c.w.u cyrkulacja na nową w technologii zespolonych rur preizolowanych, niskoparametrowych, z rurami przewodowymi z sieciowanego polietylenu (PE-Xa), wraz z wymianą niezbędnej armatury. 4. Odłączenie budynku nr 17 od sieci ciepłej wody użytkowej oraz zmiana sposobu przygotowania c.w.u. w tym obiekcie na indywidualne podgrzewacze. 5. Lokalna kotłownia / podstawowe źródło ciepła / Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na opalaną biomasą ( paliwo podstawowe - zrębki i pellet ) o mocy 400 kW. W zakres przebudowy wchodzą - roboty remontowe związane z adaptację pomieszczeń kotłowni i składu oleju do nowej technologii i zmienionego paliwa. - przebudowa technologii kotłowni olejowej na paliwo stałe, oparta na dwóch jednostkach kotłowych, pracująca na potrzeby instalacji c.o i przygotowania c.w.u. w ogrzewanych obiektach - montaż systemów podawania paliwa i sterowania podawaniem paliwa. - przebudowa instalacji spalinowej i wentylacyjnej / w tym wentylacja mechaniczna składu opału / - montaż instalacji elektrycznej i automatyki kotłowni. 6. Instalacja fotowoltaiczna / o mocy min. 10,200 kWp, z układem magazynowania energii o mocy 24 kWh / pracująca na wydzielone obwody / kotłownia /. Lokalizacja baterii ogniw fotowoltaicznych na gruncie, na integralnej konstrukcji wsporczej, we wskazanym przez Zamawiającego, ogrodzonym miejscu. Instalacja powinna posiadać integralne sterowanie i wymaganą automatykę pozwalającą na śledzenie bieżącej jej pracy oraz osiąganych efektów. Wyposażona powinna być również w instalacja odgromową. 7. Instalacja kolektorów słonecznych / o powierzchni czynnej min. 52,6 m2 / wspomagających wytwarzanie ciepłej wody użytkowej dla budynków ogrzewanych z podstawowej kotłowni. Kolektory słoneczne rozlokowane na dachu kotłowni oraz sąsiednim, betonowym tarasie. Technologia oparta na zbiornikach buforowych ciepła oraz pojemnościowych podgrzewaczach c.w.u. zintegrowana z automatyką kotłowni. Instalacja powinna zabezpieczać układ przed stagnacją temperatury i przegrzewem glikolu. 7. Planowane roboty budowlane związane z wykonaniem Części II. zadania realizowane będą w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowa specyfikacja robót jest opisana w załączonym PFU. Wykonawca powinien przed rozpoczęciem prac opracować projekt wykonawczy w uzgodnionym wcześniej zakresie. 2.2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 10 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71327000-6, 71320000-7, 71313430-8, 45111000-8, 45223000-6, 45261215-4, 45311000-0, 45311200-2, 45317300-5, 45321000-3, 45331110-0, 45331000-6, 45332000-3, 45421100-5, 45453000-7, 45231100-6, 09331200-0, 09331200-0

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3271746.26
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: P. P. H. "JKB" Spółka Jawna J. Kielar, J. Pałac, B. Wiącek,Zakład Remontowo Budowlany Tomasz Jasiński
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: ul. Spacerowa 13,
Kod pocztowy: 58-100
Miejscowość: Świdnica
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3865599.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3865599.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3865599.17
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr postępowania: DPS/ZP/RPDS.03.03.03-02-0004/16-01                                                                                  Miłków, dnia 30.07.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy postępowania pn. „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowiewspółfinasowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-20120 nr umowy RPDS.03.03.03-02-0004/16-01.” 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowieprowadzanym przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”, Miłków 138, 58-535 Miłków wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

P. P. H. "JKB" Spółka Jawna J. Kielar, J. Pałac, B. Wiącek ul. Spacerowa 13,

58-100 Świdnica  Lider Konsorcjum

Zakład Remontowo Budowlany Tomasz Jasiński ul. Wiejska 61, 58-533 Bukowiec członek konsorcjum

Cena oferty 3  865 599, 17 zł brutto
Termin gwarancji 5 lat

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.  W kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium okres gwarancji oferta otrzymała 40 pkt. Łącznie oferta otrzymała  100 pkt.  Zamawiający działając w oparciu o art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych zawrze umowę nie wcześniej niż  31.07.2018r.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Nie unieważniono postępowania.

 

Wersja PDF z podpisem -  INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Sporządził: Marcin Melon

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nr postępowania: DPS/ZP/RPDS.03.03.03-02-0004/16-01                                                     Miłków, dnia 28.06.2018

 

INFORMACJA  Z  SESJI   OTWARCIA  OFERT

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. pn: „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie” współfinasowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2014-20120 nr umowy RPDS.03.03.03-02-0004/16-01, prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”, Miłków 138, 58-535 Miłków.

 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 3 089 566,94 zł brutto (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 94/100) z VAT).  Informuję, że w dniu 28 czerwca 2018 r. o godz. 1100 w Domu Pomocy Społecznej JUNIOR, Miłków 138, 58-535 Miłków odbyło się otwarcie ofert.

 

Złożono następujące oferty:

 

Lp

Nazwa i Adres

wykonawcy

VAT

%

Cena oferty

brutto

Gwarancja (w latach)

tel/fax

email

1.                     

P. P. H. "JKB" Spółka Jawna

J. Kielar, J. Pałac, B. Wiącek ul. Spacerowa 13,

58-100 Świdnica  Lider Konsorcjum

 

 

Zakład Remontowo Budowlany Tomasz Jasiński ul. Wiejska 61, 58-533 Bukowiec członek konsorcjum

23

3  865 599, 17 zł brutto

5 lat

74 852 50 66

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Sporządził: Marcin Melon

-----------------------------

UWAGA  ZMIANY Z 11.06.2018 r. !!!

Ogłoszenie nr 500130460-N-2018 z dnia 11-06-2018 r.

Miłków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 553737-N-2018 
Data: 2018-05-07 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej "JUNIOR", Krajowy numer identyfikacyjny 29183600000, ul. Miłków  138, 58535   Miłków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 610 227, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 757 610 227. 
Adres strony internetowej (url): www.dpsjunior.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2.  
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-05-23, godzina: 10:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-06-28, godzina: 10:00,  

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II  
Punkt: 8  
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: data zakończenia 30.08.2019r.  

 

 


Ogłoszenie o wszczęciu II postępowania przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie” - Ogłoszenie nr 553737-N-2018 z dnia 2018-05-07 r

 

Informujemy, że w dniu 07 maja 2018 r. wszczęte zostało II postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie”.

 

Dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Ogłoszenie nr 553737-N-2018 z dnia 2018-05-07 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 07.05.2018 r

 

Ogłoszenie nr 500110434-N-2018 z dnia 2018-05-18 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 18.05.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 500130460-N-2018 z dnia 2018-06-11 r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 11.06.2018 r.

 

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - UWAGA ! - zmieniony 11.06.2018 r.

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 - Wzór informacji, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 - Wzór wykazu robót

Załącznik Nr 6 – Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 7 - Wzór umowy - UWAGA ! - zmieniony 11.06.2018 r.

Załącznik Nr 8 – Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik Nr 9 – Dokumentacja projektowa

- budowlany wykonawczy budynek 1.rar

- budowlany wykonawczy budynek 3.rar

- budowlany wykonawczy budynek 6 i 7.rar

Załącznik Nr 10 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 11 – Audyty

- audyt budynek 1.pdf

- audyt budynek 3.pdf

- audyt budynek 6_7.pdf

- audyt sieci.pdf

- audyt źródła ciepła

Załączniki od 1 do 6 wersja edytowalna *.doc  - UWAGA ! - zmieniony 11.06.2018 r. 

________________________________________________________________________

Pytania i odpowiedzi do przetargu:

15.05.2018 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

 

 W związku z pytaniem, skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie” prowadzanym przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”,
Miłków 138, 58-535 Miłków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

PYTANIE

Czy w związku ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane kotły na pellet drzewny były przebadane w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadały potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej  2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ?

Odpowiedź

Kotły  na zrębki drzewne oraz   pellet drzewny,   mają  być  oznakowane    Eco Label  zgodnie z  wymogami  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z  dnia  21  października  2009  r.  ustanawiająca  ogólne  zasady  ustalania  wymogów dotyczących  ekoprojektu  dla  produktów  związanych  z  energią  oraz  Rozporządzenia  Komisji Europejskiej   2015/1189  z  dnia  28  kwietnia  2015  r.  w  sprawie  wykonania  dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe.

 W związku z udzielonym odpowiedziami Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

 

 

 

Początek formularza

 

Ogłoszenie nr 648094-N-2018 z dnia 2018-11-14 r.

 

Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej "JUNIOR": Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018 / 2019 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR w Miłkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "JUNIOR", krajowy numer identyfikacyjny 29183600000, ul. Miłków  138 , 58535   Miłków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 610 227, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 757 610 227.
Adres strony internetowej (URL): www.dpsjunior.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Tak
www.dpsjunior.pl

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

 

Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemny, oferta powinna być sporządzona w języku polskim
Adres:
Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”, 58-535 Miłków 138, terminie do 26.11.2018 r. do godz 11:30

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018 / 2019 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR w Miłkowie
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

 

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2018/2019 do kotłowni administrowanych przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie 2. Wszystkie obiekty do których będzie dostarczany opał, znajdują się na terenie gminy Podgórzyn w miejscowości Miłków 3. Zamawiający informuje, iż w poprzednim sezonie grzewczym 2017 / 2018 zakupiono łącznie około 90.000 litrów oleju opałowego 4. Dostawy oleju realizowane będą sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie, przy czym Zamawiający zastrzega iż maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 3 dni od chwili złożenia zamówienia. 5. Zamawiający informuje, iż maksymalny wymiar cysterny to taki który pomieści max 17500 litrów oleju opałowego aby nie utrudniało to dostawy pod wskazane miejsca rozładunku oleju opałowego.
II.5) Główny kod CPV: 09135100-5
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

 

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30
II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem czyli obrotem paliwami ciekłymi udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegające na dostawach oleju opałowego lekkiego o łącznie wielkości co najmniej 80.000 litrów. Zamawiający informuje, że dopuszcza sumowanie dostaw w ramach postawionego warunku wiedzy i doświadczenia . Warunek ten ma być spełniony: - samodzielnie przez Wykonawcę lub przez minimum jeden inny podmiot udostępniający Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje dostawy, lub w przypadku Wykonawców wspólnych – samodzielnie przez minimum jednego Wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

10.2 W celu potwierdzenia, nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust.1 ustawy pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 10.2.1 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. - chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie (jeśli dotyczy). Uwaga! Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów ww. dokument. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego Podwykonawcy ww. dokument. 10.2.2 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - w przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy tego oświadczenia samoczynnie w terminie określonym w pkt. 9.1.3 SIWZ.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
10.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 10.1.1 Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumenty potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. dokument ten/ dokumenty te składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 10.1.2 Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

 

Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

 

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

 

Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

 

Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

 

Umowa ramowa będzie zawarta: Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin realizacji

20,00

Wysokość kary umownej

20,00

 


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
IV.4) Licytacja elektroniczna
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-26, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

PLIKI DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 -     Formularz oferty

Załącznik Nr 2 -     Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy pzp)

Załącznik Nr 3 -     Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp)

Załącznik Nr 4 -     Wzór umowy

Załącznik Nr 5 -     Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik Nr 6 -     Oświadczenie dotyczące Podwykonawcy

Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia [wzór]

Załącznik Nr 8 -     Oświadczenie/Informacja o przynależności bądź braku przynależności do Grupy Kapitałowej

Załącznik Nr 9 -     Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego jako Konsorcjum (wzór)

Załącznik Nr 10 -    Lista obiektów do których ma być dostarczany opał

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE do postępowania nr: DPS/ZP/RPDS.03.03.03-02-0004/16-01

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z pytaniem, skierowanym do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie” prowadzanym przez Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR”, Miłków 138, 58-535 Miłków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miłków 26.02.2018 r.

PYTANIE:

„Czy w związku ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane kotły na pellet drzewny były przebadane w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadały potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ?"

Odpowiedź:

Kotły na zrębki drzewne oraz pellet drzewny, mają być oznakowane Eco Label zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe.

W związku z udzielonym odpowiedziami Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miłków 07.03.2018

PYTANIE:

W nawiązaniu do wymogów stawianym kotłom mającymi być głównym źródłem ciepła (kotłownia główna) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do postępowania kocioł o parametrach jak niżej:

L.p.

Opis wymagań

Parametry wymagane

1

Typ kotła

Kocioł na paliwo stałe

2

Typ paliwa

Pelet drzewny klasy ENplus-A1 lub zrębka sucha

3

Wymiennik

Trójciągowy płomienicowo płomieniówkowy leżący, nasadzony na palenisko

4

Znamionowa moc cieplna dla paliwa znormalizowanego M35

220 kW

5

Minimalna moc cieplna Qm„

60 kW

6

Sprawność kotła przy pełnym obciążeniu

92 % -spalanie peletu, 91,1 % zrębki potwierdzona przez certyfikowaną jednostkę badawczą np.: TUV

 

7

Średnioroczna sprawność kotła zgodnie z wytycznymi dyrektywy UE 2015/1189 tzw. „Ekoprojektu"

79 %

potwierdzona przez certyfikowaną jednostkę badawczą np.: TUV

8

Maksymalne ciśnienie robocze

do 3 bar

9

Klasa kotła wg EN 303-5

5

potwierdzona przez certyfikowaną jednostkę badawczą np.: TUV

10

Parametry emisji przy 13 % nadmiarze tlenu

CO nie więcej niż 42 mg/m3

NOx nie więcej niż 91 mg/m3

OCG nie więcej niż 7 mg/m3

Pył nie więcej niż 8 mg/m3

potwierdzone przez certyfikowaną jednostkę

badawczą np.: TUV

11

Certyfikacja

oznaczenie symbolem CE

12

Max temp. na zasilaniu

Do 100°C

13

Minimalna temp. na powrocie do kotła

65 °C

14

Ruszt

schodkowy ruszt ruchomy paleniska

15

Pojemność wodna kotła

. 750 l

16

Opory w kotle po stronie wodnej (różn. 20 K)

550 Pa

17

Odpopielanie komory spalania i wymiennika

Automatyczne

kontrola poziomu popiołu w popielniku z barierą fotoelektryczną na podczerwień

18

Rozpalanie

automatyczne rozpalanie dmuchawy elektrycznej

19

Palenisko

-    Palenisko wykonane z materiałów szamotowych

-    Optymalizacja procesu spalania oparta na pomiarze prądu jonizacji

-    Recyrkulacja spalin

-    Wentylator spalin sterowany przetwornicą częstotliwości

-    Modulacja mocy 25-100%

-    Kocioł przygotowany pod rezerwowy palnik gazowy lub olejowy

-    Certyfikowane przeciwpożarowo urządzenie do wbudowania w kanał opadowy

20

Podajnik paliwa

Automatyczne podawanie paliwa z czujnikiem cofania ognia i termicznym zaworem gaśniczym, Podajnik spiralny z własnym napędem

21

Awaryjny układ chłodzenia kotła

Wymiennik zabezpieczony poprzez wewnętrzny układ chłodzenia awaryjnego

22

Gwarancja

gwarancja na kocioł - 2 lata

dodatkowa gwarancja na wymiennik kotła -

5lat

gwarancja na układy transportujące oraz automatykę - 3 lata

Odpowiedź:

Wskazany w pytaniu piec nie spełnia wymagań technicznych zapisanych w PFU

 

PYTANIE:

Czy zamawiający dopuści do postępowania kolektor słoneczny o powierzchni apertury 4,712 m2 oraz o współczynniku strat nieliniowych ciepła a2 odniesionym do powierzchni apertury równym 0,025 W/(m2K2) ?

Odpowiedź:

Kolektor słoneczny nie spełnia wymagań technicznych zapisanych w PFU

 

W związku z udzielonym odpowiedziami Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------